Информатор о раду Основног суда у Параћину

Информатор о раду Основног суда у Параћину сачињен је у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник PC", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник PC", бр.68/10 ).

Сврха Информатора о раду Основног суда у Параћину је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, кроз упознавање са организационом структуром суда, радом, надлежношћу, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија, судијских помоћника и осталих запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби, особи задуженој за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, контакт телефонима и осталим информацијама од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ Величина: 1.32 MB
АЖУРИРАНИ ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У ПАРАЋИНУ Величина: 1.31 MB